Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

1836

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, γνωστός και ως General Data Protection Regulation (GDPR), αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής. 

Ακολουθήστε μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Συμμετέχετε στο γκρουπ μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Κριτική στην σελίδα Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ποιοί είμαστε

Διαβάστε τα τελευταία άρθρα μας πατώντας ΕΔΩ

Πατήστε στην υπογραμισμένες κόκκινες προτάσεις για να διαβάσετε περισσότερα

 

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, γνωστός και ως General Data Protection Regulation (GDPR), αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής.

Ο GDPR θα επηρεάσει κάθε οργανισμό και εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής. Επιπλέον, θα επηρεάσει κάθε εταιρεία που συναλλάσσεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες είναι πολύπλοκοι και τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση πολύ αυστηρά και μπορούν να φτάσουν έως τα 20 εκατομμύρια Ευρώ .

Εάν δραστηριοποιείτε στην ΕΕ, ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θα σας επηρεάσει σχεδόν σίγουρα. Δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το Μάιο του 2018, αλλά οι συνέπειές του είναι περίπλοκες και οι ενδεχόμενες κυρώσεις για μη συμμόρφωση πολύ αυστηρές.

Μεταξύ των πιο σημαντικών αλλαγών που φέρνει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός είναι η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να κινήσουν μέχρι και δικαστικές διαδικασίες κατά οργανισμών που παραβιάζουν τον GDPR.   Παράλληλα, πολλές νέες υποχρεώσεις έχουν ήδη αρχίσει να επιβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συλλέγουν, χειρίζονται ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, με επιβολή σημαντικών προστίμων σε όσους παραβιάζουν τον κανονισμό.

Πριν εισέλθουμε στην εξέταση των κυριότερων αλλαγών που επιφέρει ο νέος Κανονισμός, κρίνεται σκόπιμη η σύντομη παράθεση ορισμένων βασικών εννοιών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο του Κανονισμού:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο  φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

*  «Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως π.χ. η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, διάδοση, ανάκτηση, χρήση, διαγραφή, καταστροφή, κ.λπ..

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόποτης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Τι είναι ο κανονισμός GDPR ;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικαθιστά την Οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία εφαρμόζεται από το 1995. Παρόλο που ο κανονισμός GDPR διατηρεί πολλές από τις αρχές που θεσπίστηκαν με την Οδηγία, είναι πολύ πιο φιλόδοξος. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων αλλαγών του, ο κανονισμός GDPR παρέχει τη δυνατότητα σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στα προσωπικά δεδομένα τους και επιβάλλει πολλές νέες υποχρεώσεις στους οργανισμούς που συλλέγουν, χειρίζονται ή αναλύουν προσωπικά δεδομένα. Ο κανονισμός GDPR παρέχει επίσης στους εθνικούς νομοθέτες νέες εξουσίες για την επιβολή σημαντικών προστίμων σε οργανισμούς που παραβιάζουν το νόμο

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) πατώντας εδώ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

Εξαιτίας του κανονισμού GDPR όλες οι τεχνολογικές επιχειρήσεις ανά την Ε.Ε. έχουν ήδη αρχίσει να πραγματοποιούν θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους και στις μεθόδους διαχείρισης των δεδομένων που εφαρμόζουν. Σε έναν μήνα από σήμερα, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν τις υποδομές τους, για να αποφύγουν πολύ αυστηρές ποινές και υψηλά πρόστιμα.

Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις του κανονισμού GDPR;

Ο κανονισμός GDPR επιβάλλει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων στους οργανισμούς που συλλέγουν ή αναλύουν προσωπικά δεδομένα, καθώς και την υποχρέωση να συμμορφώνονται με έξι βασικές αρχές:

  • Διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα ως προς το χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.
  • Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
  • Συλλογή και αποθήκευση μόνο των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για έναν σκοπό.
  • Διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής και επεξεργασίας τους
  • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων
  • Διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων.

Ο GDPR εστιάζει στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Ποια είναι αυτά; Πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το email, τραπεζικοί λογαριασμοί ή η τοποθεσία, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να γίνει ταυτοποίηση ενός ατόμου. Στόχος του είναι να υποχρεώσει τις εταιρείες που συλλέγουν και διαχειρίζονται τέτοια δεδομένα, να το κάνουν τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας, με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων όπως η κλοπή ταυτότητας, ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση και η διαδικτυακή παρενόχληση –μεταξύ άλλων.

Για ποιους οργανισμούς ισχύει ο GDPR;

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ίδιος για όλα τα κράτη-μέλη ενώ αφορά ακόμη και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα σε άλλη χώρα εκτός της Ένωσης, αρκεί να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ένωσης – κίνηση που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες με διακρατική δραστηριοποίηση καθώς πλέον δεν χρειάζεται να λάβουν υπ’ όψιν τυχόν εθνικές νομοθεσίες αλλά να προσαρμοστούν στον GDPR.   Ο κανονισμός GDPR ισχύει για οργανισμούς κάθε μεγέθους, ανεξαρτήτως κλάδου. Ειδικότερα, ο κανονισμός GDPR ισχύει για τα εξής:

  • Την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου, αν η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού εγκατεστημένου στην ΕΕ (ανεξάρτητα από το πού πραγματοποιείται η επεξεργασία).
  • Την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ατόμων που κατοικούν στην ΕΕ από έναν οργανισμό εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ, εφόσον η επεξεργασία σχετίζεται με την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτά τα άτομα ή την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους.

Πότε γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων; 

Η 25η Μαϊου 2018 είναι η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του 679 / 2016 ΓΚΠΔ και της υποχρέωσης για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του απο όλες τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν την έδρα τους σε χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Τι ποινές προβλέπει η μη συμμόρφωση με τον GDPR;

Σχετικά με τον GDPR, αξίζει να διευκρινιστεί πως πρόκειται για κανονισμό και όχι οδηγία – όπως αυτή του 1995 που στην ουσία αντικαθιστά. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ό,τι αναφέρει, εφαρμόζεται άμεσα (από τις 25 Μαΐου) σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον τοπικές νομοθετικές πράξεις. Στην Ελλάδα, απομένει η ψήφιση του σχεδίου νόμου που θα ρυθμίζει τις νέες αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία και είναι υπεύθυνη για την εξέταση των καταγγελιών, την επιβολή και την είσπραξη των προστίμων. Ακόμη όμως και αν δεν έχει προλάβει να τεθεί σε εφαρμογή τέτοιος νόμος (ο οποίος είναι ήδη στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης), ο GDPR θα έχει άμεση εφαρμογή άνευ ετέρου.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων ύψους έως και 20.000.000 ευρώ ή έως το 4% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μίας εταιρείας για το προηγούμενο οικονομικό έτος – όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο.

 

Με 23 Χρόνια εμπειρία στο διαδίκτυο , γνωρίζω και τα καλά και τα κακά του διαδικτύου και μανιακός με την τεχνολογία , κατασκευές ιστοσελίδων , φιλοξενια ιστοσελίδων . Πολυετή εμπειρία πάνω στην ασφάλεια του Διαδικτύου και ειδικά στα Social Media . Εργάζομαι πάνω σε Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , Συστήματα Πυρανίχνευσης , Συστήματα Parking , Φωτισμούς ασφαλείας , Hotel Access , Συναγερμούς . Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την μεγάλη μου αγάπη τον Προσκοπισμό . Είμαι βαθμοφόρος - στέλεχος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και έχω καθήκοντα Υπαρχηγού Συστήματος στο 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας ( Www.Proskopoi.Gr ) ο οποίος Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική , μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς διακρίσεις που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1910 , έχοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 25,000 ενεργά μέλη σε 350 γειτονιές σε ολόκληρη την Ελλάδα . Συστάθηκε με το Νόμο 1066/1917 και αποτελεί Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) . Έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων . Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία .