Προϊστάμενος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος : Οι συχνότερες περιπτώσεις εγκλήματος μέσω διαδικτύου και τρόποι αντίμετώπισής τους

2640

Προϊστάμενος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος , Γιώργος Παπαπροδρόμου : Οι συχνότερες περιπτώσεις εγκλήματος μέσω διαδικτύου και τρόποι αντίμετώπισής τους

Ακολουθήστε μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Συμμετέχετε στο γκρουπ μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Κριτική στην σελίδα Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Σημείωση : Στις υπογραμισμενες κόκκινες λέξεις πατήστε για περισσότερες πληροφορίες

Με το Π.Δ. 178/2014 προβλέφθηκε η ίδρυση και η διάρθρωση της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έδρα την Αθήνα και η ίδρυση και διάρθρωση Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμπεριλαμβάνει την πρόληψη, την έρευνα και την καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών, που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην εσωτερική της δομή, αποτελείται από πέντε τμήματα που συμπληρώνουν όλο το φάσμα προστασίας του χρήστη και ασφάλειας του Κυβερνοχώρου. Έτσι, στη νέα αναβαθμισμένη δομή της αποτελείται από:

  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών είναι οι ακόλουθες:

α. ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού, η διαχείριση του χρηματικού και υλικού, η γραμματειακή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη και γενικά η εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας,

β. η συλλογή, μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση, τυχόν συσχέτιση και επεξεργασία πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων σχετικών με την αποστολή της Υπηρεσίας και την προώθηση των επεξεργασμένων στοιχείων στααρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης για επιχειρησιακή αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας,

γ. η μέριμνα για τη διαρκή εξειδικευμένη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης σε θέματα καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, μέσω της κατάρτισης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες των επιχειρησιακών Τμημάτων και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου, καθώς και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς της Χώρας και άλλων χωρών μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου.

Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο εξασφαλίζει το συντονισμό και την επικοινωνία του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του δράσης. Στο κέντρο επιχειρήσεων λειτουργούν, σε 24ωρη βάση, τηλεφωνικό κέντρο με ειδική γραμμή καταγγελιών, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) για την επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία.

  • Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής είναι οι ακόλουθες:

α. η κατάρτιση προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και φορέων επί θεμάτων διαδικτύου και ηλεκτρονικών εγκλημάτων μέσω της υλοποίησης διαφόρων δράσεων όπως συνέδρια, ημερίδες, και τηλεδιασκέψεις, καθώς και η οργάνωση άλλων καινοτόμων δράσεων στο τομέα καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος,

β. η χάραξη θεμάτων στρατηγικού σχεδιασμού, αναφορικά με κυβερνοέγκλημα,

γ. η προβολή και δημοσιοποίηση του κοινωνικού έργου της Υπηρεσίας μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης προφίλ σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ( T witter, F acebook κ.λπ.) προς το σκοπό, αποκλειστικά της επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ηλεκτρονικών απειλών και κινδύνων,

δ. η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η εκπόνηση σχετικής ετήσιας μελέτης με συναγωγή συμπερασμάτων για την εγκληματικότητα επί των αδικημάτων αυτών στη Χώρα και η υποβολή συγκεκριμένων αιτιολογημένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους και

ε. η καταγραφή δράσεων και στατιστικών στοιχείων αναφορικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα και η τήρηση αυτών.

  • Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων

Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 7001/2/1261−κα΄ από 28−08−2009 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (Β΄1879). Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:

α. το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων που τελούνται σε ολόκληρη τη Χώρα,

β. την παροχή συνδρομής σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που διερευνούν τις υποθέσεις αυτές, κατά την ισχύουσα νομοθεσία και

γ. την παροχή αναγκαίας τεχνικής συνδρομής στα άλλα Τμήματα της Υπηρεσίας, τη διενέργεια ψηφιακήςκαι διαδικτυακής έρευνας με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και την ψηφιακή και διαδικτυακή ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, αρχείων και άλλων μέσων και ευρημάτων σε περιπτώσεις διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

  • Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης είναι οι ακόλουθες:

α. η εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη χρήση του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνίας και αποθήκευσης,

β. η διερεύνηση υποθέσεων διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής παρενόχλησης (cyber bullying) και ρατσισμού

γ. η παροχή συνδρομής στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες για την αποτροπή αυτοκτονιών που αναγγέλλονται μέσω διαδικτύου, καθώς και στις Υπηρεσίες που διερευνούν υποθέσεις για εγκλήματα που τελούνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  • Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Υποθέσεων και Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων είναι οι ακόλουθες:

α. η καταπολέμηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τις άλλες αρμόδιες εθνικές, ευρωπαϊκές και αλλοδαπές υπηρεσίες και αρχές, οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως εγκλημάτων που τελέστηκαν σε διαδικτυακό περιβάλλον με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και νέων τεχνολογιών, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και η διερεύνησή τους απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

β. η συνεχής έρευνα του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης, για την ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληματικών πράξεων αρμοδιότητάς του που διαπράττονται σ’ αυτά ή μέσω αυτών σε ολόκληρη τη Χώρα, εφόσον για την διερεύνησή τους απαιτείται εξειδικευμένη τεχνική ή ψηφιακή έρευνα.

Αντίστοιχη διάρθρωση και αρμοδιότητες προβλέπονται και για την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Στο βίντεο παρακάτω θα ακούσετε τον προϊστάμενο του τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος , Γιώργο Παπαπροδρόμου να μιλά στην εκπομπή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για τις συχνότερες περιπτώσεις εγκλήματος μέσω διαδικτύου και τους τρόπους αντίμετώπισής τους

Το SaferInternet4Kids το Ελληνικο Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου εςιναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλες ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας που δίνει έμφαση στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που ενέχει ο ψηφιακός κόσμος. Ο κόμβος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και συγχρηματοδοδείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή άρθρου : Ελληνικο Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Παιδόφιλοι στο facebook Μέρος 1ο

Παιδόφιλοι στο facebook Μέρος 2ο

Πόσο εύκολα μπορούνε να κλέψουνε τις φωτογραφίες των παιδιών στο Facebook

Ποιοι Είμαστε

Τα τελευταία άρθρα μας πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθηστε μας στο Facebook πατώντας ΕΔΩ

Συμμετέχετε στην ομάδα μας πατώντας ΕΔΩ

Επικοινωνία με την σελίδα μας πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε μας στο Twitter πατώντας ΕΔΩ

Συμμετοχή στην κοινότητα μας στο Google+ πατώντας ΕΔΩ

Με 23 Χρόνια εμπειρία στο διαδίκτυο , γνωρίζω και τα καλά και τα κακά του διαδικτύου και μανιακός με την τεχνολογία , κατασκευές ιστοσελίδων , φιλοξενια ιστοσελίδων . Πολυετή εμπειρία πάνω στην ασφάλεια του Διαδικτύου και ειδικά στα Social Media . Εργάζομαι πάνω σε Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , Συστήματα Πυρανίχνευσης , Συστήματα Parking , Φωτισμούς ασφαλείας , Hotel Access , Συναγερμούς . Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την μεγάλη μου αγάπη τον Προσκοπισμό . Είμαι βαθμοφόρος - στέλεχος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και έχω καθήκοντα Υπαρχηγού Συστήματος στο 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας ( Www.Proskopoi.Gr ) ο οποίος Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική , μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς διακρίσεις που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1910 , έχοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 25,000 ενεργά μέλη σε 350 γειτονιές σε ολόκληρη την Ελλάδα . Συστάθηκε με το Νόμο 1066/1917 και αποτελεί Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) . Έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων . Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία .